Zaručené doručení před Dnem otců

Právní upozornění

MAJITEL WEBOVÝCH STRÁNEK

V souladu s informační povinností stanovenou v článku 10 platného zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás informujeme, že osobou odpovědnou za webové stránky, na kterých si můžete stáhnout různé aplikace, je:

 • Název společnosti: FOTICOS S.L.
 • DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: B50139120
 • Sídlo: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
 • Telefonní kontakt: 0034 976 222 090
 • E-mailová adresa: [email protected]

OFICIÁLNÍ REGISTRACE::

 • Obchodní rejstřík Zaragozy, svazek 10, obecný 144 oddíl 2ª, list 39, strana 5316, zápis 1ª ze dne 18. března 1986
 • Ochranné známky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: spisy M1522815 a N0115274
 • Ochranné známky u E.U.I.P.O.: spis 018097255.
 • Předpisy vztahující se na profesi a/nebo kodexy chování: Právní předpisy o elektronickém obchodu a RDL 1/2007 o spotřebitelích a uživatelích.

1 - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU

1.1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ

 • Název společnosti: FOTICOS S.L.:
 • DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: B50139120
 • Sídlo: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
 • Telefonní kontakt: 0034 976 222 090
 • E-mailová adresa: [email protected]

1.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (D.P.O.)

Martin López Escartín, advokát ICAM 103516, s kanceláří pro oznámení na adrese HONOS ABOGADOS S.L.P., C/ Langreo nº2, 1ºD, 33206, Gijón, Asturias. S telefonním číslem 608781399 a e-mailem: [email protected].

1.3. POVINNOST POSKYTOVAT INFORMACE V SOULADU S RGPD 679/2016 A LO 3/2018

Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů si musí UŽIVATEL webových stránek pečlivě přečíst následující informace a porozumět jim, aby byl LICITNÍ, ČESTNÝ a TRANSPARENTNÍ.

Uživatel, který souhlasí se zadáním svých údajů do kontaktních formulářů na těchto webových stránkách, tak činí svobodně, dobrovolně a vědomě a v souladu s tím, co je uvedeno v tomto odstavci tohoto právního upozornění, VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE A VYJÁDŘUJE, ŽE:

Výslovně zmocňujete subjekt FOTICOS S.L. s adresou CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 de 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ke shromažďování a zpracování osobních údajů osoby, která se podepisuje nebo jedná jako zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník. Rovněž prohlašuje, že byl řádně informován o předložené tabulce týkající se práva stanoveného v článku 13 RGPD.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ DAT DATOVÝ SOUBOR UŽIVATELŮ

ZODPOVĚDNOST

FOTICOS S.L.

CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

Správa údajů zadaných do formulářů pro sběr údajů na webových stránkách za účelem poskytnutí požadovaných služeb.

Včetně nákupů přes webové stránky.

Shromažďujeme údaje o IP, abychom věděli, odkud se uživatel připojuje.

O registraci činností zpracování můžete požádat zasláním e-mailové žádosti na adresu: [email protected] nebo kontaktováním DPD.

D.P.O. (Data Protection Officer / pověřenec pro ochranu osobních údajů)

MARTIN LÓPEZ ESCARTIN - právník působící v advokátní kanceláři Iltre. Colegio de Abogados de Madrid s číslem 103516 a lze jej kontaktovat prostřednictvím [email protected].

LEGITIMITA

Výslovný souhlas subjektu údajů, který lze kdykoli odvolat. Smlouva o prodeji online v souladu s RDL 1/2007 ze dne 1. dubna 2007.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

K mezinárodnímu přenosu údajů nedojde.

PŘÍJEMCI PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Žádné údaje nebudou předávány, pokud to nebude nezbytné pro splnění požadované služby.

Bankovní platební brány (v případě nákupu na webu).

Dopravní společnosti, které budou schopny doručit provedené nákupy (v případě nákupu přes internet).

Finanční úřady pro podání daňového přiznání (v případě internetového nakupování).

PRÁVA

 • Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů
 • právo požádat o jejich opravu nebo výmaz,
 • právo požadovat omezení jejich zpracování,
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo odmítnout reklamu.

DALŠÍ INFORMACE

Kdykoli můžete podat stížnost u AEPD C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

ZÁKAZNÍCI: Po dobu trvání obchodního vztahu.

UŽIVATEL: Po dobu trvání služeb požadovaných ve formulářích.

Udělení souhlasu, který lze kdykoli odvolat.

KDE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Vyžádejte si naše formuláře pro uplatnění práv na adrese: [email protected]

Skutečnost, že uživatelé provedou nákup, znamená, že se stávají klienty správce údajů.

Tyto zásady ochrany údajů se mohou v průběhu času měnit v důsledku možných změn právních předpisů, judikatury nebo kritérií, kterými se v daném okamžiku řídí španělská agentura pro ochranu údajů a/nebo příslušný orgán. Proto si společnost FOTICOS S.L. vyhrazuje právo upravit toto právní upozornění tak, aby bylo přizpůsobeno novým právním předpisům nebo judikatuře, které jsou platné právě v okamžiku, kdy jsou webové stránky otevřeny, a také zvyklostem v daném odvětví. Žádáme vás, abyste toto právní upozornění pravidelně kontrolovali.

1.4. PRÁVA UZNANÁ NAŘÍZENÍM EU 2016/679 A LO 3/2018

 • Právo na přístup k osobním údajům: můžete se nás zeptat ,zda zpracováváme vaše údaje.
 • Právo požadovat opravu údajů, pokud byly shromážděny nesprávně,; a/nebo právo požadovat jejich vymazání.
 • Právo požádat o omezení zpracování: v určitých případech můžete požádat o dočasné pozastavení zpracování vašich údajů nebo požádat, aby údaje byly uchovávány déle, než je nutné, pokud je to nezbytné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování:vaše údaje přestaneme zpracovávat, s výjimkou zákonných důvodů.
 • Právo na přenositelnost údajů:na základě výslovné žádosti nás můžete kdykoli požádat, abychom vaše údaje zaslali obchodníkovi podle vašeho výběru.
 • Právo odmítnout reklamu, kdykoli nás můžete informovat o tom, že si nepřejete dostávat reklamu od naší společnosti, a to zasláním e-mailu.

JAK MOHU POŽÁDAT O PRÁVA

Společnost FOTICOS S.L. bude informovat všechny své zaměstnance o postupu při uplatňování práv zúčastněných stran; stanovili jsme protokol, abychom byli schopni reagovat na všechna uplatnění práv. Svou žádost o uplatnění práv nám můžete zaslat na adresu [email protected] nebo poštou na naši adresu, kterou jsme uvedli v souladu s čl. 10 LSSI - CE. Žádáme vás, abyste při uplatňování svých práv měli vždy na paměti následující skutečnosti:

 • Držitelé osobních údajů (subjekty údajů) mohou uplatňovat práva uznaná v nařízení 679/2016 a LO 3/2018 ze dne 5. prosince. Výkon práv je bezplatný.
 • Správce odpovídá subjektům údajů bez zbytečného odkladu, stručně, transparentně, srozumitelně, jasně a jednoduše a uchovává důkazy o splnění povinnosti reagovat na podané žádosti o výkon práv.
 • Je-li žádost podána elektronicky, informace se pokud možno poskytnou elektronickými prostředky, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 • Žádosti musí být zodpovězeny do jednoho měsíce od obdržení, přičemž tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost nebo počet žádostí, ale v takovém případě musí být zúčastněná strana informována o prodloužení lhůty do jednoho měsíce od obdržení žádosti s uvedením důvodů prodlení.
 • Pokud to považujete za nutné, můžete podat stížnost u AEPD na adrese C/ Jorge Juan 6, Madrid.

2 - ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍ NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Toto právní upozornění se řídí zásadou LOYALITY, LEGALIDAD A TRANSPARENTNOSTI, a je napsáno tak, aby mu rozuměl každý, kdo se připojí k těmto webovým stránkám. Pokud máte pochybnosti o jeho složitosti, neváhejte se na nás obrátit pro vysvětlení.

2.1. DŮVĚRNOST

Se všemi údaji poskytnutými prostřednictvím e-mailu nebo elektronických formulářů bude nakládáno v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v každém případě budou považovány za důvěrné pro zaměstnance společnosti FOTICOS S.L., kteří tyto informace spravují, jak podepisují ve smlouvách o mlčenlivosti, které náš subjekt uzavírá se svými zaměstnanci.

2.2. INFORMACE O OCHOTĚ OPUSTIT ÚDAJE A JEJICH DŮSLEDCÍCH

 • DOBROVOLNOST
 • Uživatele webových stránek informujeme, že odpovědi na otázky položené ve formulářích pro sběr údajů obsažených na těchto webových stránkách jsou dobrovolné, ačkoli odmítnutí poskytnout požadované údaje může mít za následek nemožnost přístupu ke službám, které je vyžadují.
 • DŮSLEDKY
 • Vyplněním formulářů na různých webových stránkách, které se týkají služeb poskytovaných společností FOTICOS S.L., uživatelé souhlasí se zařazením a zpracováním údajů, které poskytli, do souboru osobních údajů, který je ve vlastnictví společnosti FOTICOS S.L., a mohou uplatnit příslušná práva podle následujícího ustanovení.

Registr činností zpracování údajů si můžete vyžádat na poštovní nebo e-mailové adrese subjektu.

2.3. INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ UCHOVÁVÁME

Údaje, které uchováváme z webových stránek, mohou být:

 1. Údaje pouze shromážděné ve formulářích na webových stránkách, jako jsou kontaktní údaje (základní údaje).
 2. Údaje o souborech cookie, které budou stanoveny v zásadách používání souborů cookie.

Tyto informace získává společnost FOTICOS S.L. a nikdy je neprodává, nepředává ani nepronajímá jiným společnostem, s výjimkou logických případů, kdy je to nutné pro poskytnutí služby požadované prostřednictvím formulářů.

2.4. PO JAKOU DOBU

nformace uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování našich služeb, plnění zákonných povinností a ochranu našich zájmů nebo zájmů jiných stran.

 • Údaje shromážděné za účelem doručování našeho newsletteru: Od okamžiku přihlášení k odběru až do okamžiku, kdy uživatel požádá o odhlášení ze služby zasláním e-mailu.
 • Údaje uživatele nahrané na stránky a sociální sítě: Od okamžiku, kdy uživatel udělí svůj souhlas, až do okamžiku, kdy nás informuje o svém přání zůstat na těchto stránkách a sítích.
 • Údaje o souborech cookie: Jak je stanoveno v zásadách používání souborů cookie a/nebo nastaveno uživatelem.
 • Údaje o zákaznících: Po dobu trvání obchodního vztahu, v případě jednorázového nákupu maximálně po dobu 5 let.
 • Údaje o uživatelích webu: Výhradně po dobu vyřizování vaší žádosti, obvykle za účelem vyžádání cenové nabídky. Pokud se nestanete zákazníkem, maximálně 3 měsíce.

Uživatel může v každém případě kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů.

2.5. ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Jediným účelem zpracování vašich údajů je poskytnout vám službu, kterou si naše společnost vyžádala, a v případě, že jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení, vám zasílat novinky o produktech a cenách, které prodáváme. Účel použití souborů cookie je stanoven v Zásadách používání souborů cookie, kde je každý soubor cookie konkrétně specifikován.

3 - FORMACE ZE SEZNAMU PRO ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ

Tím že se registrujete na této webové stránce, dáváte váš souhlas s přijímáním informativních e-mailů od společnosti FOTICOS S.L. dvěma způsoby:

 1. Zaškrtnutím políčka, pokud zvolíte možnost registrace pomocí e-mailu.
 2. Akceptováním podmínek ochrany osobních údajů a služeb, pokud zvolíte možnost registrace pomocí externích identifikátorů (Google, atd.).

Pokud jste souhlasili se přihlášením k odběru informativních e-mailů, společnost FOTICOS S.L. vám může pravidelně zasílat e-maily s nabídkami, s informacemi, co vylepšila nebo co nového nabízí na této webové stránce. Od odběru novinek můžete kdykoli odstoupit pomocí odkazu na odhlášení u konce každého informativního e-mailu nebo odesláním e-mailu na adresu společnosti FOTICOS S.L.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ DAT DISTRIBUCE DATOVÝCH SOUBORŮ

ODPOVĚDNOST

FOTICOS S.L.

CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

zasílání reklamy, pokud uživatel s tímto zasíláním souhlasil.

O registraci činností zpracování můžete požádat zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu: [email protected]

D.P.O. (Data Protection Officer / pověřenec pro ochranu osobních údajů)

MMARTIN LÓPEZ ESCARTIN - Abogado ICAM 103516

LEGITIMACE

Výslovný souhlas subjektu údajů, který lze kdykoli odvolat.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Nedojde k žádnému mezinárodnímu přenosu údajů

PŘÍJEMCI PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Žádné údaje nebudou předávány, pokud to nebude nezbytné pro splnění požadované služby.

Daňové a účetní poradenství (v případě nákupu přes web).

PRÁVA

 • Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • právo požádat o jejich opravu nebo výmaz,,
 • právo požadovat omezení jejich zpracování,
 • Právo vznést námitku proti zpracování,
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo odmítnout reklamu.

DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud zůstanete členem poštovního seznamu.

DALŠÍ INFORMACE

Stížnost můžete kdykoli podat u AEPD na adrese C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid.

KDE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Vyžádejte si naše formuláře pro uplatnění práv na adrese: [email protected]

4 - ODPOVĚDNOST UŽIVATELŮ ZA POUŽÍVÁNÍ A OBSAH

Za přístup k webovým stránkám i za případné využití informací a obsahu na nich obsažených odpovídá výhradně uživatel.

Použití informací, obrázků, obsahu a/nebo produktů popsaných a přístupných prostřednictvím těchto stránek proto podléhá platným vnitrostátním nebo mezinárodním právním předpisům, jakož i zásadám dobré víry a zákonného používání ze strany uživatelů, kteří nesou plnou odpovědnost za uvedený přístup a správné používání.

Uživatelé jsou povinni využívat služby nebo obsah přiměřeně, v souladu se zásadou dobré víry a s ohledem na platné právní předpisy, morálku, veřejný pořádek, dobré mravy, práva třetích osob nebo samotné společnosti FOTICOS S.L., a to vše v souladu s možnostmi a účely, pro které jsou určeny. Společnost FOTICOS S.L. nenese žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za následné škody nebo ušlý zisk, které vznikly v důsledku zneužití služeb nebo obsahu provedeného uživateli nebo třetími stranami.

5 - KONCEPT UŽIVATELE

Používání webu je podmínkou uživatele a znamená úplné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení obsažených v tomto právním oznámení ve verzi zveřejněné společností FOTICOS S.L. v okamžiku, kdy uživatel přistupuje na web. Uživatel si proto musí toto právní upozornění pečlivě přečíst pokaždé, když hodlá web používat, protože může dojít k jeho změnám.

6 - OFICIÁLNÍ JAZYK WEBOVÝCH STRÁNEK

Právním jazykem je španělština, a proto se v případě překladu tohoto právního oznámení do jiného jazyka považují za závazná původní ustanovení ve španělštině, a to jak v právním oznámení, tak v podmínkách poskytování služeb.

7 - SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Společnost FOTICOS S.L. má nebo může mít otevřený profil na hlavních sociálních sítích, a to na všech sítích, na kterých je uznána za odpovědnou za zpracování údajů, které její uživatelé a/nebo příznivci společnosti uvedli na profilu společnosti. Společnost FOTICOS S.L. bude s uvedenými údaji nakládat tak, jak to sociální síť povolí profilům společnosti v rámci svých zásad jako sociální sítě. Společnost FOTICOS S.L. tak bude moci informovat své příznivce všemi prostředky, které sociální síť umožňuje, o svých aktivitách, nových produktech, úkonech a událostech, jakož i o nabídkách personalizovaných služeb pro uživatele. Společnost FOTICOS S.L. nebude získávat údaje ze sociálních sítí, pokud k tomu nezíská výslovný souhlas uživatele. Uživatel souhlasí s podmínkami platforem sociálních sítí uvedenými v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

8 - INFORMACE O ODKAZECH

Společnost FOTICOS S.L. nenese odpovědnost za webové stránky, které nejsou její vlastní a na které lze vstoupit prostřednictvím odkazů nebo jakéhokoli obsahu zpřístupněného třetími stranami.

Jakékoli použití odkazu nebo přístup na webovou stránku, která není ve vlastnictví společnosti FOTICOS S.L., se provádí na vlastní riziko uživatele a společnost FOTICOS S.L. nedoporučuje ani nezaručuje žádné informace získané prostřednictvím odkazu, který není ve vlastnictví společnosti FOTICOS S.L., ani neodpovídá za žádné ztráty, nároky nebo škody vzniklé v důsledku použití nebo zneužití odkazu nebo informací získaných jeho prostřednictvím, včetně jiných odkazů nebo webových stránek, přerušení služby nebo přístupu nebo pokusu o použití nebo zneužití odkazu, ať už při připojení k webu FOTICOS S.L., nebo při přístupu k informacím z jiných webových stránek z webu FOTICOS S.L..

9 - ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace a služby obsažené na webových stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace v něm obsažené jsou pravidelně doplňovány o změny. Společnost FOTICOS S.L. může kdykoli provést vylepšení a/nebo změny služeb nebo obsahu.

Společnost FOTICOS S.L. získala informace a materiály uvedené na webu ze zdrojů, které považuje za spolehlivé, ale přestože byla přijata odpovídající opatření, aby byla zajištěna správnost obsažených informací, nezaručuje, že jsou přesné a aktuální.

Dále vás upozorňujeme, že obsah těchto webových stránek má pouze informativní charakter, pokud jde o kvalitu, umístění, ubytování, služby a ceny společnosti FOTICOS S.L.

10 - INFORMACE O ZPROŠTĚNÍ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TECHNICKÉ ZÁVADY A OBSAHU.

Společnost FOTICOS S.L. odmítá jakoukoli odpovědnost v případě přerušení nebo nesprávného fungování služeb nebo obsahu nabízeného na internetu, ať už je jejich příčina jakákoli.

Společnost FOTICOS S.L. rovněž neodpovídá za výpadky sítě, ztrátu obchodu v důsledku těchto výpadků, dočasné přerušení dodávek elektřiny nebo jakýkoli jiný typ nepřímých škod, které mohou být způsobeny uživatelům z důvodů mimo kontrolu společnosti FOTICOS S.L..

Společnost FOTICOS S.L. neprohlašuje ani nezaručuje, že služby nebo obsah budou přerušeny nebo bez chyb, že budou odstraněny závady nebo že služba nebo server, který ji zpřístupňuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti, a to bez ohledu na skutečnost, že společnost FOTICOS S.L. vynakládá veškeré úsilí, aby se takovým událostem vyhnula. V případě, že uživatel přijímá určitá rozhodnutí nebo provádí určité kroky na základě informací uvedených na některé z webových stránek, doporučujeme ověřit získané informace z jiných zdrojů.

11 - PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Obsah poskytovaný společností FOTICOS S.L., stejně jako obsah zveřejněný na síti prostřednictvím jejích webových stránek, představuje dílo ve smyslu právních předpisů o duševním vlastnictví, a je proto chráněn zákony a mezinárodními úmluvami platnými v této oblasti.

FOTICOS je registrovaná ochranná známka ve spisu španělského patentového úřadu pod čísly M1522815 a N0115274, takže její používání je omezeno zákonem o ochranných známkách. Společnost FOTICOS je rovněž vlastníkem ochranné známky Wanapix (EUIPO 018097255).

Jakákoli forma reprodukce, šíření, veřejného sdělování, přeměny, zpřístupňování a obecně jakéhokoli jiného veřejného využívání jak webových stránek, tak jejich obsahu a informací, je bez výslovného a předchozího písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L. zakázána.

Veškerý obsah zobrazený na různých webových stránkách, a zejména návrhy, texty, grafika, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, značky, ochranné známky, průmyslové výkresy nebo jakékoli jiné znaky, které lze průmyslově a obchodně využít, jsou proto předmětem práv duševního a průmyslového vlastnictví společnosti FOTICOS S.L. nebo třetích stran, které jsou jejich vlastníky a které řádně povolily jejich uvedení na různých webových stránkách.

Obsah, obrázky, formuláře, názory, indexy a další formální vyjádření, které jsou součástí webových stránek, jakož i software nezbytný pro jejich provoz a vizualizaci, rovněž představují dílo ve smyslu autorského práva, a jsou proto chráněny mezinárodními úmluvami a vnitrostátními právními předpisy o duševním vlastnictví, které se na ně mohou vztahovat. Nedodržení výše uvedeného znamená spáchání závažného protiprávního jednání a jeho postih podle občanskoprávních a trestněprávních předpisů.

Je zakázáno jakékoli jednání, na jehož základě by uživatelé služeb nebo obsahu mohli přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, komerčně využívat jakýkoli obsah, obrázky, formuláře, indexy a další formální vyjádření, které jsou součástí webových stránek, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L..

Konkrétně a bez omezení se jedná o reprodukci, distribuci, vystavování, přenos, přeposílání, vysílání, vysílání v jakékoli formě, ukládání na hardwarové nebo logické nosiče (například diskety nebo pevné disky počítačů), digitalizaci nebo zpřístupňování z jiných databází než těch, které patří společnosti FOTICOS S.L. a které schválila společnost FOTICOS S.L., jakož i jejich překlady, úpravy, uspořádání nebo jakákoli jiná transformace těchto názorů, obrázků, formulářů, rejstříků a jiných formálních vyjádření, které jsou uživatelům zpřístupněny prostřednictvím služeb nebo obsahu, pokud se na tyto úkony vztahují platné právní předpisy o ochraně duševního, průmyslového nebo obrazového vlastnictví.

Společnost FOTICOS S.L. má právo omezit přístup k webovým stránkám a produktům a/nebo službám na nich nabízeným, jakož i následné zveřejnění názorů, postřehů, obrázků nebo komentářů, které mohou uživatelé zasílat prostřednictvím e-mailu.

Společnost FOTICOS S.L. může v tomto smyslu zavést, pokud to považuje za vhodné, aniž by byla dotčena výhradní odpovědnost uživatelů, nezbytné filtry, aby se zabránilo tomu, že se prostřednictvím jejích webových stránek do sítě dostanou obsahy nebo názory, které jsou považovány za rasistické, xenofobní, diskriminační, pornografické, hanlivé nebo které jakýmkoli způsobem podporují násilí nebo šíření zjevně nezákonného nebo škodlivého obsahu a které jsou zakázány podle zákona 10/2022 ze dne 6. září.

Uživatelé, kteří odesílají na webové stránky společnosti FOTICOS S.L., svému oddělení návrhů, postřehů, názorů nebo připomínek prostřednictvím e-mailové služby, pokud nevyjádří určitým a nezaměnitelným způsobem opak, v případech, kdy je to vzhledem k povaze služeb nebo obsahu možné, se rozumí, že povolují společnosti FOTICOS S.L. reprodukci, distribuci, vystavování, přenos, další vysílání, vysílání v jakémkoli formátu, ukládání na fyzické nebo logické nosiče (například diskety nebo počítačové pevné disky), digitalizaci, zpřístupňování z databází patřících společnosti FOTICOS S.L., překlady, úpravy, aranžmá nebo jakoukoli jinou transformaci těchto postřehů, názorů nebo komentářů po dobu, po kterou je zákonem stanovena ochrana autorských práv. Rovněž se rozumí, že toto oprávnění je uděleno bezplatně a že pouhým zasláním těchto postřehů, názorů nebo připomínek e-mailem uživatelé odmítají jakýkoli nárok na odměnu od společnosti FOTICOS S.L.

V souladu s tím, co je uvedeno v předchozím odstavci, je společnost FOTICOS S.L. rovněž oprávněna přistoupit k úpravám nebo změnám těchto postřehů, názorů nebo komentářů, aby je přizpůsobila potřebám redakčního formátu webových stránek, aniž by to znamenalo jakoukoli újmu na jakýchkoli morálních autorských právech, která k nim uživatelé mohou mít.

Jakékoli technické, logické nebo technologické prostředky, díky nimž může třetí strana přímo nebo nepřímo, se ziskem nebo bez zisku, těžit z každého obsahu, formulářů, rejstříků a jiných formálních vyjádření, které jsou součástí webových stránek, nebo z úsilí, které společnost FOTICOS S.L. vynaložila na jejich provoz, jsou zakázány. Konkrétně je zakázán jakýkoli odkaz, hypertextový odkaz, rámování nebo podobný odkaz, který může být vytvořen směrem k webovým stránkám společnosti FOTICOS S.L., bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L. Jakékoli porušení ustanovení tohoto bodu bude považováno za porušení legitimních práv duševního vlastnictví společnosti FOTICOS S.L. na webové stránky a veškerý jejich obsah.

Společnost FOTICOS S.L. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z výše uvedeného jednání a akcí, stejně jako nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, služby, produkty atd. třetích stran, které mohou být přístupné přímo nebo prostřednictvím bannerů, odkazů, hypertextových odkazů, rámování nebo podobných odkazů z webových stránek společnosti FOTICOS, S.L..

12 - ŘEŠENÍ SPORŮ

Toto právní upozornění nebude archivováno pro každého uživatele zvlášť, ale zůstane přístupné na internetu na těchto webových stránkách. Je přístupný prostřednictvím připojení, které má každý uživatel ve svém systému připojení.

Uživatelé, kteří mají status spotřebitele nebo uživatele ve smyslu španělských předpisů a mají bydliště v Evropské unii, se mohou v případě problému s nákupem u společnosti FOTICOS S.L. a ve snaze dosáhnout mimosoudního vyrovnání obrátit na platformu pro řešení sporů online (https://webgate.ec.europa.eu/odr), kterou vytvořila Evropská unie a vypracovala Evropská komise podle nařízení (EU) č. 524/2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0524). Jak je také uvedeno ve "Všeobecných podmínkách" a/nebo "Používání webových stránek".

Za předpokladu, že uživatel není spotřebitelem nebo uživatelem, a pokud neexistuje žádný předpis, který by ukládal něco jiného, strany souhlasí s tím, že se podřídí soudům a tribunálům v Zaragoze, protože to je místo, kde byla smlouva uzavřena, a výslovně se vzdávají jakékoli jiné příslušnosti, která by jim mohla odpovídat.

13 - LEGISLATIVA

Tyto webové stránky se řídí španělskými zákony. .

Právní upozornění vypracované společností HONOS ABOGADOS S.L.P. pro společnost FOTICOS S.L. v souladu s nařízením RGPD 679/2016 o ochraně osobních údajů a zákonem LSSI (zákon o službách informační společnosti), 34/2002, kromě právních předpisů o duševním vlastnictví. Obsah tohoto právního upozornění je zapsán v rejstříku duševního vlastnictví Safe Creative pod registračním kódem 1602176603277. Reprodukce části nebo celku je zakázána.