Právní upozornění

Právní upozornění společnosti Wanapix (nadále jen FOTICOS S.L):

1. Vlastník webových stránek

V souladu s informační povinností stanovenou v článku 10 platného zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás informujeme, že za webové stránky, na kterých si můžete stáhnout různé aplikace, je zodpovědný:

 • Název společnosti: FOTICOS S.L.
 • DIČ B50139120
 • Sídlo: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)
 • Kontaktní telefon: +34 976 222 090
 • Kontakt: podpora@wanapix.cz
 • Kontakt ochrana osobníc dat: rgpd@foticos.com

Úřední rejstříky:

 • Obchodní rejstřík Zaragozy, svazek 10, obecný 144 oddíl 2ª, Folio 39, strana 5316, nápis 1ª.
 • Ochranná známka u ÚPV: spis 1.522.815

Webové stránky společnosti FOTICOS S.L.:

 • Hlavní stránka: wanapix.es
 • Další sekundární webové stránky, na které se vztahuje toto právní upozornění: mantaspersonalizadas.com, tazasconfoto.es, regalaunpuzzle.es, fotolienzo.com, calendariospersonalizados.es.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ

 • Název společnosti: FOTICOS S.L.
 • DIČ B50139120
 • Sídlo: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)
 • Telefonní konakt: +34 976 222 090
 • E-mailová adresa: rgpd@foticos.com

2.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (D.P.O.)

V souladu s čl. 37 směrnice RGPD 679/2016 je osobou pověřeného inspektora Martín López Escartín - právník ICAM 103516.

2.3 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMAČNÍ POVINNOST V SOULADU S RGPD 679/2016.

Klient, který souhlasí se zadáním svých údajů do kontaktních formulářů na těchto webových stránkách v souladu s tímto odstavcem tohoto právního upozornění, VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE A VYJÁDŘUJE, ŽE: Výslovně zmocňujete subjekt FOTICOS S.L. s adresou CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 DE CUARTE DE HUERVA ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů osoby podepisující nebo jednající jako zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník nezletilé osoby. Rovněž prohlašuje, že byl řádně informován o předložené tabulce v souvislosti s právem stanoveným v článku 13 RGPD.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ SOUBOR ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI
ZODPOVĚDNOST FOTICOS, S.L.
ZAMÝŠLENÝ ÚČEL Správa údajů zadaných do formulářů pro sběr dat na webových stránkách. Zasílání reklamy.
PŘÍJEMCI PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Společnosti ve stejné skupině. Žádné údaje nebudou předávány, pokud to nebude nezbytné pro splnění požadované služby. Žádné údaje nebudou předávány s výjimkou zákonného zmocnění. Daňové a účetní poradenství (v případě nákupu přes web).
PRÁVA Právo požadovat acceso přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, Právo požadovat jejich opravu nebo vymazání,, Právo požadovat o omezení jejich zpracování, , Právo oponerse vznést námitku proti zpracování, Právo portabilidadna přenositelnost údajů;
DALŠÍ INFORMACE Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese: www.foticos.com/legal
JAK UPLATNIT SVÁ PRÁVA Vyžádejte si naše formuláře pro uplatnění práv na adrese: (adresa zákazníka uvedená v oddíle 2.1) www.agpd.es

Tyto zásady ochrany údajů se mohou v průběhu času měnit v důsledku možných změn právních předpisů, judikatury nebo kritérií, kterými se v daném okamžiku řídí španělská agentura pro ochranu údajů a/nebo příslušný orgán. Proto si společnost FOTICOS S.L. vyhrazuje právo upravit toto právní upozornění tak, aby odpovídalo novým právním předpisům nebo judikatuře, které jsou platné v okamžiku, kdy jsou webové stránky přístupné, a také zvyklostem v daném odvětví. Žádáme vás, abyste toto právní upozornění pravidelně kontrolovali..

2.4 PRÁVA UZNANÁ NAŘÍZENÍM EU 2016/679

 • Právo požadovat přístup k osobním údajům: můžete požádat společnost FOTICOS S.L., zda zpracovává vaše údaje.
 • Právo požadovat opravu údajů, pokud byly shromážděny nesprávně, a právo požadovat jejich vymazání..
 • Právo požádat o omezení jejich zpracování
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Vaše údaje přestaneme zpracovávat, s výjimkou zákonných důvodů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Kdykoli nás můžete požádat, abychom vaše údaje zaslali obchodníkovi, kterého si vyberete, a to výslovnou žádostí.

2.5 JAK MOHU POŽÁDAT O PRÁVA

Kdykoli nám můžete poslat e-mail prostřednictvím formulářů, které má španělská agentura pro ochranu údajů na svých webových stránkáchwww.agpd.es a požádat o svá práva.

3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍ NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. DŮVĚRNOST

Se všemi údaji poskytnutými prostřednictvím e-mailu nebo s formuláři bude nakládáno v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v každém případě budou mít pro zaměstnance společnost FOTICOS S.L. charakter důvěrných informací jak je podepsáno v prohlášení o důvěrnosti a mlčenlivosti které náš subjekt uzavírá se svými zaměstnanci.

B. INFORMACE O OCHOTĚ POSKYTNOUT ÚDAJE

DOBROVOLNOST

Uživatelé webových stránek jsou informováni, že odpovědi na otázky položené ve formulářích pro sběr údajů obsažených na těchto webových stránkách jsou dobrovolné, ačkoli odmítnutí poskytnutí požadovaných údajů může mít za následek nemožnost přístupu ke službám, které je vyžadují.

DŮSLEDEK

Prostřednictvím formulářů na různých webových stránkách, které se týkají služeb poskytovaných společností FOTICOS S.L., uživatelé souhlasí se zařazením jimi poskytnutých údajů do souboru osobních údajů, který je ve vlastnictví společnosti FOTICOS, S.L., a mohou uplatnit příslušná práva podle následujícího ustanovení.

Nadále, pokud si uživatel nepřeje dostávat informace e-mailem nebo jiným způsobem, může o tom informovat společnost FOTICOS S.L. na výše uvedenou adresu jakýmkoli způsobem, který prokáže jejich přijetí.

INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ UCHOVÁVÁME

Uchováváme pouze údaje shromážděné ve formulářích na webových stránkách, jako jsou kontaktní údaje (základní charakteristika), např. jméno, příjmení, e-mail, telefon atd. Tyto informace získává společnost FOTICOS S.L. a nikdy je neprodává, nepředává ani nepronajímá jiným společnostem, s výjimkou logického případu poskytování služby. Příležitostně shromažďujeme navigační údaje, například údaje o IP.

JAK DLOUHO

Údaje shromážděné pro doručování našeho newsletteru: d okamžiku přihlášení k odběru až do okamžiku, kdy uživatel požádá o odhlášení ze služby zasláním e-mailu.

Údaje uživatelů nahrané na stránkách a sociálních sítích: Od okamžiku, kdy uživatel udělí svůj souhlas, až do okamžiku, kdy nás informuje o svém přání zůstat na těchto stránkách a sítích.

ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU ÚDAJE UCHOVÁVÁNY.

Jediným účelem zpracování vašich údajů je poskytnout vám službu, kterou si naše společnost vyžádala.

4. VYŘAZENÍ ZE SEZNAMU PRO ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ

Společnost FOTICOS S.L. občas zašle e-mail s upozorněním na vylepšení, novinky nebo nabídky, které jsou na této webové stránce zveřejněny. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na adresu rgpd@foticos.com nebo pomocí odkazu "Odhlásit mě z tohoto seznamu" v obdržených e-mailech.

5. ODPOVĚDNOST UŽIVATELŮ ZA POUŽÍVÁNÍ A OBSAH

Za přístup k webovým stránkám i za případné využití informací a obsahu na nich obsažených odpovídá výhradně uživatel. Použití informací, obrázků, obsahu a/nebo produktů popsaných a přístupných prostřednictvím těchto stránek proto podléhá platným vnitrostátním nebo mezinárodním právním předpisům, jakož i zásadám dobré víry a zákonného používání ze strany uživatelů, kteří nesou plnou odpovědnost za uvedený přístup a správné používání. Uživatelé jsou povinni využívat služby nebo obsah přiměřeně, v souladu se zásadou dobré víry a s ohledem na platné právní předpisy, morálku, veřejný pořádek, dobré mravy, práva třetích osob nebo samotné společnosti FOTICOS S.L., a to vše v souladu s možnostmi a účely, pro které jsou určeny. Společnost FOTICOS S.L. nenese žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za následné škody nebo ušlý zisk, které vznikly v důsledku zneužití služeb nebo obsahu provedeného uživateli nebo třetími stranami.

6. KONCEPT UŽIVATELE

Používání webu je podmínkou uživatele a znamená úplné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení obsažených v tomto právním oznámení ve verzi zveřejněné společností FOTICOS S.L. v okamžiku, kdy uživatel přistupuje na web. Uživatel si proto musí toto právní upozornění pečlivě přečíst pokaždé, když hodlá web používat, protože může dojít k jeho změnám.

7. OFICIÁLNÍ JAZYK WEBOVÝCH STRÁNEK

idioma Právně stanoveným jazykem je španělština, proto se v případě překladu tohoto právního oznámení do jiného jazyka považují za závazná původní ustanovení ve španělštině, a to jak v právním oznámení, tak v podmínkách poskytování služeb.

8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Společnost FOTICOS S.L. má nebo může mít otevřený profil na hlavních sociálních sítích, a to na všech sítích, na kterých je uznána jako odpovědná za zpracování údajů, které její uživatelé a/nebo příznivci společnosti uvedli na profilu společnosti. Společnost FOTICOS S.L. bude s uvedenými údaji nakládat tak, jak to sociální síť povolí profilům společnosti v rámci svých zásad jako sociální sítě. Společnost FOTICOS S.L. tak bude moci informovat své příznivce všemi prostředky, které sociální síť umožňuje, o svých aktivitách, nových produktech, úkonech a událostech, jakož i o nabídkách personalizovaného zákaznického servisu. Společnost FOTICOS S.L. nebude získávat údaje ze sociálních sítí, pokud k tomu nezíská výslovný souhlas uživatele.

9. INFORMACE O ODKAZECH

Společnost FOTICOS S.L. nenese odpovědnost za webové stránky, které nejsou ve vlastnictví společnosti FOTICOS S.L. a na které lze vstoupit prostřednictvím odkazů nebo jakéhokoli obsahu zpřístupněného třetími stranami.

Jakékoli použití odkazu nebo přístup na webovou stránku, která není ve vlastnictví společnosti FOTICOS S.L., se provádí na vlastní riziko uživatele a společnost FOTICOS S.L. nedoporučuje ani nezaručuje žádné informace získané prostřednictvím odkazu, který není ve vlastnictví společnosti FOTICOS S.L., ani společnost FOTICOS S.L. neodpovídá za žádné ztráty, nároky nebo škody vzniklé v důsledku použití nebo zneužití odkazu nebo informací získaných prostřednictvím odkazu, včetně jiných odkazů nebo webových stránek, přerušení služby nebo přístupu nebo pokusu o použití nebo zneužití odkazu, ať už připojením k webovým stránkám společnosti FOTICOS S.L., nebo přístupem k informacím na jiných webových stránkách z webových stránek společnosti FOTICOS S.L..

10. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

A. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE - ZÁKON O SOUBORECH COOKIE

Tyto webové stránky mohou na některých stránkách používat soubory cookie. Účelem těchto souborů cookie je zlepšit služby nabízené zákazníkům a našim návštěvníkům. Pokud jsou nainstalovány, správce těchto webových stránek vás požádá o souhlas s jejich instalací a vy budete mít možnost jej přijmout.

Článek 22 LSSI. "Poskytovatelé služeb mohou používat zařízení pro ukládání a vyhledávání údajů v koncových zařízeních příjemců za předpokladu, že k tomu příjemci dali souhlas poté, co jim byly poskytnuty jasné a úplné informace o jejich použití, zejména o účelu zpracování údajů. Pokud je to technicky možné a účinné, může být souhlas příjemce se zpracováním údajů udělen prostřednictvím příslušných nastavení v prohlížeči nebo jiných aplikacích, pokud je příjemce musí při instalaci nebo aktualizaci výslovně nastavit. To nebrání případnému uchovávání nebo přístupu technické povahy výhradně za účelem uskutečnění přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo v nezbytně nutném rozsahu za účelem poskytnutí služby informační společnosti, o kterou příjemce výslovně požádal.

"Cookie" je malý soubor, který je uložen v počítači uživatele a umožňuje nám rozpoznat uživatele. Soubor "cookies" nám pomáhá zlepšovat kvalitu našich webových stránek a umožňuje nám sledovat, které stránky jsou pro naše uživatele užitečné a které ne.

B. SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE A ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Informujeme vás, že můžete odmítnout používání a instalaci souborů cookie z těchto webových stránek změnou nastavení vašeho prohlížeče, abyste mohli pokračovat v používání těchto webových stránek, a zároveň vás upozorňujeme, že zážitek z používání těchto webových stránek může být omezen, pokud změníte některé z možností, které vám nabízíme:

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE PROHLÍŽEČEM:

Google Chrome,

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer,

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox,

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari,

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera,

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.htmlMnoho prohlížečů umožňuje aktivovat soukromý režim, ve kterém se soubory cookie po návštěvě vždy vymažou. V závislosti na prohlížeči může mít tento soukromý režim různé názvy, níže najdete seznam nejběžnějších prohlížečů a různé názvy tohoto "soukromého režimu":

– Internet Explorer 8 a vyšší: InPrivate

– FireFox 3.5 a vyšší: Soukromé prohlížení

– Google Chrome 10 a vyšší: Inkognito

– Safari 2 a vyšší: Soukromé prohlížení

– Opera 10.5 a vyšší: Soukromé prohlížení

Pozorně si přečtěte nápovědu svého prohlížeče, abyste se dozvěděli více o tom, jak aktivovat "soukromý režim". Naše webové stránky budete moci navštívit, i když bude váš prohlížeč v "soukromém režimu", avšak uživatelské prostředí nemusí být optimální a některé nástroje nemusí fungovat.

Pokud potřebujete více informací o blokování souborů cookie ve svém počítači, neváhejte se řídit vysvětlením uvedeným na tomto odkazu: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Přestože jsou soubory cookie pro fungování internetu nezbytné, poskytují nespočet výhod při poskytování interaktivních služeb, usnadňují navigaci a používání našich webových stránek. Soubory cookie nemohou poškodit váš počítač a to, že jsou aktivovány, nám naopak pomáhá identifikovat a řešit chyby.

TYPY SOUBORŮ COOKIE::

Níže uvedené informace vám pomohou porozumět různým typům souborů cookie:

Soubory cookie relace: jedná se o dočasné soubory cookie, které zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče, dokud neopustíte webové stránky, takže se žádné z nich nezaznamenávají na pevném disku uživatele. Informace získané prostřednictvím těchto souborů cookie se používají k analýze návštěvnosti webových stránek. Z dlouhodobého hlediska nám to umožňuje poskytovat lepší zkušenosti, zlepšovat obsah a usnadňovat jeho používání. Trvalé soubory cookie: ukládají se na váš pevný disk a naše webové stránky je načítají při každé nové návštěvě. Stálá webová stránka má pevně stanovené datum platnosti. Po tomto datu přestane soubor cookie fungovat. Obecně je používáme k usnadnění nákupu a registrace.

Dále vás informujeme, že soubory cookie nám umožňují získat následující informace:

 • Datum a čas poslední návštěvy uživatele na webových stránkách.
 • Design obsahu, který si uživatel vybral při své první návštěvě webových stránek.
 • Bezpečnostní prvky spojené s kontrolou přístupu do vyhrazených oblastí.
 • Další informace o některých specifických souborech cookie.
 • V každém případě a v souladu se zákonem 13/2012 ze dne 30. března o cookies, a článkem 22 LSSI, naše webové stránky v případě instalace jakéhokoli souboru cookie požádají o váš předchozí souhlas s instalací stejného souboru současně s indexováním naší webové adresy.

  Pokud v některých případech instalaci souborů cookie neschválíte, naše webové stránky vám nemusí umožnit pokračovat v jejich prohlížení. A některé naše služby nemusí fungovat správně.

  SOUBORY COOKIE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

  V rámci těchto webových stránek mohou být použity tyto typy souborů cookie, které rozlišují:

  Přísně nezbytné soubory cookie například ty, které slouží ke správné navigaci nebo ty, které umožňují platbu zboží nebo služeb požadovaných uživatelem, nebo soubory cookie, které slouží k zajištění efektivního a správného načítání obsahu webových stránek.

  Soubory cookie třetích stran, jsou soubory cookie používané sociálními sítěmi nebo externími doplňky obsahu, jako jsou mapy Google, sociální sítě atd.

  Analytické soubory cookie se používají k pravidelné údržbě a k zajištění co nejlepších služeb pro uživatele, analytické soubory cookie se obvykle používají ke shromažďování statistických údajů o činnosti.

  Jaké soubory cookie třetích stran používá Foticos.com?

  Používáme službu třetí strany, která instaluje následující soubory cookie:

  Google Analytics: soubory cookie poskytované společností Google Inc. Google Analytics je aplikace, kterou používáme k získávání a analýze statistik používání Foticos.com. V souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů může společnost Google tyto údaje používat ke zlepšování svých vlastních služeb a k nabízení služeb jiným společnostem. Služba Google Analytics NEukládá jména, příjmení, e-maily ani poštovní adresy. Mezi ukládané informace patří jazyk, místo (na úrovni města), četnost a opakovanost návštěv, čas návštěvy, prohlížeč a operační systém, původ návštěvy atd.. Foticos.com tyto informace používá k neustálému zlepšování našich webových stránek. Soubory cookie __utma, __utmb, __utmc a __utmz, které můžete vidět v nastavení prohlížeče, pocházejí ze služby Google Analytics.

  Google Adwords: soubory cookie poskytované společností Google Inc. Google Adwords je nástroj společnosti Google, který umožňuje zveřejňovat reklamy ve vyhledávači. Soubory cookie služby Google Adwords nám umožňují měřit úspěšnost našich reklamních kampaní a vypočítat objem prodeje, který každá kampaň přinesla. Soubor cookie __ar_v4, který můžete vidět v nastavení prohlížeče, je soubor cookie služby Google Adwords.

  Zopim: soubory cookie poskytované společností Zopim Technologies Pte Ltd. Zopim je aplikace, kterou používáme k poskytování služby online chatu, s níž poskytujeme okamžitý a efektivní zákaznický servis. Soubory cookie _zlcid, _zlcmid a _zprivacy, které můžete vidět v nastavení prohlížeče, pocházejí od společnosti Zopim.

  Facebook: soubory cookie poskytované společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soubory cookie Facebooku se používají k získávání a analýze statistik o používání stránek Foticos.com. Tyto informace používáme k neustálému zlepšování našich webových stránek. Soubor cookie fbm_*, který vidíte v nastavení prohlížeče, je od společnosti Facebook.

  Hotjar: soubory cookie poskytované společností Hotjar Limited.. Soubory cookie Hotjar shromažďují standardní informace z protokolů a údaje o návycích návštěvníků v anonymní podobě. Používají se k měření aktivity platformy a k vytváření profilů procházení uživatelů, aby bylo možné provádět zlepšení na základě analýzy údajů o používání uživatelů. Soubory cookie _ga, _gid, __hstc, __hssrc, které můžete vidět v nastavení prohlížeče, pocházejí ze služby Hotjar.

  Trusted Shops: soubory cookie poskytované společností Trusted Shops GmbH. Soubory cookie Trusted Shops spravují uživatelské recenze, hodnocení a navigaci. Tyto informace používáme k neustálému zlepšování našich webových stránek. Soubor cookie _ga, který vidíte v nastavení prohlížeče, je od TrustedShops.

  Google Dynamic Remarketing: soubory cookie poskytované společností Google Inc. Účelem souborů cookie dynamického remarketingu je sledovat preference uživatele, aby se mu později zobrazily reklamy, pokud navštíví stránky obsahující reklamy Google Remarketing.

  Google Tag Manager: soubory cookie poskytované společností Google Inc. Soubory cookie Google Tag Manager nám pomáhají spravovat značky, psát nebo přepisovat kód webu. Pomocí tohoto nástroje provádíme digitální marketing. Pomáhá nám zlepšovat uživatelské prostředí a použitelnost a poskytuje nám informace o navštívených stránkách a čase stráveném na každé z nich. Soubor cookie _dc_gtm_, který můžete vidět v nastavení prohlížeče, pochází ze služby Google Tag Manager.

  Double Click: soubory cookie poskytované společností Google Inc. Sledovací soubor cookie Double Click používá společnost Google pro účely sledování. Pokaždé, když navštívíte webovou stránku s reklamami Google, uloží se do vašeho internetového prohlížeče soubor cookie, který se používá ke sledování na internetu.

  Společnost FOTICOS S.L. se řídí kritérii a radami, které španělská agentura pro ochranu údajů zveřejnila ve svém "Průvodci používáním souborů cookie" z roku 2013.

  11. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  Informace a služby obsažené nebo dostupné prostřednictvím webových stránek mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde obsažené jsou pravidelně doplňovány o změny. Společnost FOTICOS S.L. může kdykoli zavést vylepšení a/nebo změny služeb nebo obsahu. Společnost FOTICOS S.L. získala informace a materiály uvedené na webu ze zdrojů, které považuje za spolehlivé, ale přestože byla přijata odpovídající opatření, aby byla zajištěna správnost obsažených informací, nezaručuje, že jsou přesné a aktuální.

  Dále je třeba upozornit, že obsah těchto webových stránek slouží k informativním účelům, pokud jde o kvalitu, polohu, ubytování, služby a ceny společnosti FOTICOS S.L..

  12. INFORMACE O ZPROŠTĚNÍ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TECHNICKÉHO A OBSAHOVÉHO SELHÁNÍ.

  Společnost FOTICOS S.L. odmítá jakoukoli odpovědnost v případě přerušení nebo nesprávného fungování služeb nebo obsahu nabízeného na internetu, ať už je jejich příčina jakákoli. Společnost FOTICOS S.L. rovněž neodpovídá za výpadky sítě, ztrátu obchodu v důsledku takových výpadků, dočasné přerušení dodávek elektřiny nebo jakýkoli jiný typ nepřímých škod, které mohou být způsobeny uživatelům z důvodů mimo kontrolu společnosti FOTICOS S.L..

  Společnost FOTICOS S.L. neprohlašuje ani nezaručuje, že služby nebo obsah budou přerušeny nebo bez chyb, že budou odstraněny závady nebo že služba nebo server, který ji zpřístupňuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti, a to bez ohledu na skutečnost, že společnost FOTICOS S.L. vynakládá veškeré úsilí, aby se těmto případům vyhnula. V případě, že uživatel přijímá určitá rozhodnutí nebo provádí určité kroky na základě informací uvedených na některé z webových stránek, doporučujeme ověřit získané informace z jiných zdrojů.

  13. PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  Obsah poskytovaný společností FOTICOS S.L., stejně jako obsah zveřejněný na síti prostřednictvím jejích webových stránek, představuje dílo ve smyslu právních předpisů o duševním vlastnictví, a je proto chráněn zákony a mezinárodními úmluvami, které se na tuto oblast vztahují.

  Jakákoli forma reprodukce, šíření, veřejného sdělování, přeměny, zpřístupňování a obecně jakéhokoli jiného veřejného využívání jak webových stránek, tak jejich obsahu a informací, je bez výslovného a předchozího písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L. je zakázána.

  Veškerý obsah zobrazený na různých webových stránkách, a zejména návrhy, texty, grafika, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, značky, ochranné známky, průmyslové výkresy nebo jakékoli jiné znaky, které lze průmyslově a obchodně využít, jsou proto předmětem práv duševního a průmyslového vlastnictví společnosti FOTICOS S.L. nebo vlastníků těchto práv, kteří řádně povolili jejich uvedení na různých webových stránkách.

  Obsah, obrázky, formuláře, názory, indexy a další formální vyjádření, které jsou součástí webových stránek, jakož i software nezbytný pro jejich provoz a vizualizaci, rovněž představují dílo ve smyslu autorského práva, a jsou proto chráněny mezinárodními úmluvami a vnitrostátními právními předpisy o duševním vlastnictví, které se na ně mohou vztahovat. Nedodržení výše uvedeného znamená spáchání závažného protiprávního jednání a jeho postih podle občanskoprávních a trestněprávních předpisů.

  Je zakázáno jakékoli jednání, na jehož základě by uživatelé služeb nebo obsahu mohli přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, komerčně využívat jakýkoli obsah, obrázky, formuláře, indexy a další formální vyjádření, které jsou součástí webových stránek, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L..

  Konkrétně a bez omezení se jedná o reprodukci, distribuci, vystavování, přenos, přeposílání, vysílání, vysílání v jakékoli formě, ukládání na hardwarové nebo logické nosiče (například diskety nebo pevné disky počítačů), digitalizaci nebo zpřístupňování z jiných databází než těch, které patří společnosti FOTICOS S.L. a které schválila společnost FOTICOS S.L., jakož i jejich překlady, úpravy, uspořádání nebo jakákoli jiná transformace těchto názorů, obrázků, formulářů, rejstříků a jiných formálních vyjádření, které jsou uživatelům zpřístupněny prostřednictvím služeb nebo obsahu, pokud se na tyto úkony vztahují platné právní předpisy o ochraně duševního, průmyslového nebo obrazového vlastnictví.

  Společnost FOTICOS S.L. má právo omezit přístup k webovým stránkám a produktům a/nebo službám na nich nabízeným, jakož i následné zveřejnění názorů, postřehů, obrázků nebo komentářů, které mohou uživatelé zaslat prostřednictvím e-mailu. Společnost FOTICOS S.L. může v tomto ohledu zavést, pokud to považuje za vhodné, aniž by byla dotčena výhradní odpovědnost uživatelů, nezbytné filtry, aby se zabránilo tomu, že se prostřednictvím jejích webových stránek bude do sítě dostávat obsah nebo názory považované za rasistické, xenofobní, diskriminační, pornografické, hanlivé nebo takové, které jakýmkoli způsobem podporují násilí nebo šíření zjevně nezákonného nebo škodlivého obsahu.

  Uživatelé, kteří odesílají na webové stránky společnosti FOTICOS S.L., svému oddělení návrhů, připomínek, názorů nebo komentářů prostřednictvím e-mailové služby, pokud nevyjádří určitým a nezaměnitelným způsobem opak, v případech, kdy je to vzhledem k povaze služeb nebo obsahu možné, se rozumí, že povolují společnosti FOTICOS S.L. reprodukci, distribuci, vystavování, přenos, další vysílání, vysílání v jakémkoli formátu, ukládání na fyzické nebo logické nosiče (například diskety nebo počítačové pevné disky), digitalizaci, zpřístupnění z databází patřících společnosti FOTICOS S.L., překlady, úpravy, aranžmá nebo jakoukoli jinou transformaci těchto postřehů, názorů nebo komentářů po dobu, po kterou je zákonem stanovena ochrana autorských práv. Rovněž se rozumí, že toto oprávnění je uděleno bezplatně a že pouhým zasláním těchto postřehů, názorů nebo komentářů e-mailem uživatelé odmítají jakýkoli nárok na odměnu od společnosti FOTICOS S.L..

  V souladu s tím, co je uvedeno v předchozím odstavci, je společnost FOTICOS S.L. rovněž oprávněna přistoupit k úpravám nebo změnám těchto postřehů, názorů nebo komentářů, aby je přizpůsobila potřebám redakčního formátu webových stránek, aniž by to znamenalo jakoukoli újmu na jakýchkoli morálních autorských právech, která k nim uživatelé mohou mít. Jakékoli technické, logické nebo technologické prostředky, díky nimž může třetí strana přímo nebo nepřímo, se ziskem nebo bez zisku, těžit z každého obsahu, formulářů, rejstříků a jiných formálních vyjádření, které jsou součástí webových stránek, nebo z úsilí, které společnost FOTICOS S.L. vynaložila na jejich provoz, jsou zakázány. Konkrétně je zakázán jakýkoli odkaz, hypertextový odkaz, rámování nebo podobný odkaz, který může být vytvořen směrem k webovým stránkám společnosti FOTICOS S.L., bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu společnosti FOTICOS S.L.. Jakékoli porušení ustanovení tohoto bodu se považuje za porušení oprávněných práv duševního vlastnictví společnosti FOTICOS S.L. na webové stránky a veškerý jejich obsah.

  Společnost FOTICOS S.L. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z výše uvedeného jednání a akcí, stejně jako nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, služby, produkty atd. třetích stran, které mohou být přístupné přímo nebo prostřednictvím bannerů, odkazů, hypertextových odkazů, rámování nebo podobných odkazů z webových stránek společnosti FOTICOS S.L..

  14. ŘEŠENÍ SPORŮ

  Toto právní upozornění nebude uloženo pro každého uživatele zvlášť, ale zůstane přístupné na internetu na těchto webových stránkách. Je přístupný prostřednictvím připojení, které má každý uživatel ve svém systému připojení.

  Uživatelé, kteří mají status spotřebitele nebo uživatele ve smyslu španělských předpisů a mají bydliště v Evropské unii, se mohou v případě problému s nákupem u společnosti FOTICOS S.L. pokusit o mimosoudní řešení sporu obrátit na Platformu pro řešení sporů online, kterou vytvořila Evropská unie a vypracovala Evropská komise podle nařízení (EU) č. 524/2013. Jak je také uvedeno ve "Všeobecných podmínkách" a/nebo "Používání webových stránek". Za předpokladu, že uživatel není spotřebitelem nebo uživatelem, a pokud neexistuje žádný předpis, který by ukládal něco jiného, strany souhlasí s tím, že se podřídí soudům a tribunálům v Zaragoze, protože to je místo, kde byla smlouva uzavřena, a výslovně se vzdávají jakékoli jiné příslušnosti, která by jim mohla odpovídat.

  15. LEGISLATIVA

  Tyto webové stránky se řídí španělskými zákony.